วิสัยทัสน์

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ วิชาชีพการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ และการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์และนำไปสู่วิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.การจัดการเรียนการสอน

ผลิตบัณฑิตด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การวิจัย

ส่งเสริมการวิจัยโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

3. การบริการวิชาการ 

ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปกรรมแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพที่ดี โดยการอบรม ให้ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการวิจัยโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่น

5. การประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบาย

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาชีพสาขาวิชาศิลปกรรม สามารถประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้

2. พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม และงานวิจัยเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น 

3. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และแผนพัฒนา กำลังคนของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการและวิชาชีพพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรมให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรด้านการเรียนรู้ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย โดยสืบสานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล เทคโนโลยี สารสานเทศ ที่ทันสมัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่น

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และด้านศิลปกรรม ให้สามารถบริการองค์ความรู้ที่ได้ให้กับชุมชน

5. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม

System.String[]