มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้บริหารงานใหญ่

 

โดยการบริหารงานของภาควิชาศิลปกรรม จะมีหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม  อยู่ในวาระ

และมีอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

 

โดยจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรละ  5 ท่าน

โดยจะมี

System.String[]