61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 78

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

 

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์เอกพงค์ สุริยงค์

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์เอกพงค์ สุริยงค์

อาจารย์เอกพงค์ สุริยงค์ ประวัติการศึกษา ปริญ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง

12 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง ประวัติการศึกษ...

ดร.ผศ.ศักราช ฟ้าขาว

12 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.ผศ.ศักราช  ฟ้าขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประวัติก...

อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์สมศักดิ์  พรมจักร

อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร ประวัติการศึกษา ปริญ...

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์สิริพร  คืนมาเมือง

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง ประวัติการศึกษา ปริ...

อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์เสน่ห์  วงค์สุฤทธิ์

อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์ ประวัติการศึกษา ปร...

อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์ณัฐวัฒน์  โสมดี

อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี ประวัติการศึกษา ปริญญา...

อาจารย์สายพิณ สังคีตศิลป์

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์สายพิณ  สังคีตศิลป์

อาจารย์สายพิณ สังคีตศิลป์ ประวัติการศึกษา ปร...

อาจารย์อิคูโอะ เออิโสะ

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์อิคูโอะ  เออิโสะ

อาจารย์อิคูโอะ เออิโสะ ประวัติการศึกษา ปริญญ...

อาจารย์อัคริมา นันทนาสิทธิ์

12 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์อัคริมา  นันทนาสิทธิ์

อาจารย์อัคริมา นันทนาสิทธิ์ ประวัติการศึกษา...

อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ

02 พฤษภาคม 2561
อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ

อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ ประวัติการศึกษา ปริ...