การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/60 (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/60 ที่ต้องการสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องรอผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/60 2. สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ภายในวันที่ 10 มี.ค. 61 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบเดือนมีนาคม 2561 3. ส่วนนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง หลังวันที่ 10 มี.ค. 61 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในรอบถัดไป (รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย) หมายเหตุ การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นได้ตลอดเวลา แต่การสำเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับรอบการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

System.String[]